รายละเอียดประกาศ
 

กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,250 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนในสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ด้านการปฏิบัติการ
1)ออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ ทดลอง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับแต่ง แก้ไขเครื่องมือ
และอุปกรณ์การตรวจอากาศ เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาได้มาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลกและนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการอุตุนิยมวิทยาได้อย่างคุ้มค่า
2)บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาประเภทจักรกล ไฟฟ้า และ
เครื่องยนต์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
3) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา
ด้านการบริการ
1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ
ทดลอง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับแต่ง แก้ไข ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2)ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- กลศาสตร์และความแข็งแรงวัสดุ
- วัสดุช่างและโลหะวิทยาในงานเชื่อม
- การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุในงานอุตสาหกรรม
- กระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
- การออกแบบและเทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ
- การอ่านแบบและการเขียนแบบเครื่องกล
- ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tmd.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1