รายละเอียดประกาศ
 

กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลผลการตรวจฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณ์อากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมายรังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์น้ำ พยากรณ์อากาศทะเล เพื่อการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออกประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ ออกคำเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจ้งเตือนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกัน การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
(2) ช่วยศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(3) ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฏการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยา การบิน รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน แผ่นดินไหวและ สึนามิ ภูมิฟิสิกส์และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ
(4) จัดทำรายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน กิจการต่าง ๆ
(5) ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และถูกต้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คำแนะนำ และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป
(2) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล โดยเฉพาะที่ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้น ๆ
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่กับ เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และภาษาอังกฤษ
- ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
- ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์
แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tmd.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1