รายละเอียดประกาศ
 

กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยดำเนิน การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดการณ์ในอนาคต
1.2 ให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำแนวทางในการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมทรัพยากรน้ำ และเป้าหมายการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557 – 2561 ของรัฐบาล
1.3 ให้คำปรึกษา และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมทรัพยากรน้ำ
1.4 ให้คำปรึกษาและดำเนินการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากข้อ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และข้อ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินฯ ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ข้อ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dwr.go.th/contents/files/news/news_th-09112016-112329-827733.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1