รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 4
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)
3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและสื่อสารได้อย่างดีมาก
4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน
และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
9) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ช่วยวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนากลยุทธ์ใหม่ในกิจกรรม
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ
2) พัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนากิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน หรือองค์กรเป้าหมายในต่างประเทศ
เพื่อร่วมวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ใหม่ ในการร่วมมือพัฒนา
กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4) งานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : 1. สอบข้อเขียน 2. ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ ร่วมกับการสัมภาษณ์

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://boi.job.thai.com/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1