รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 3
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)
3) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้
4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและค้นหาข้อมูลในระดับดี
5) สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำเป็นบทความเชิงวิชาการได้
6) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
8) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
9) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
10) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการลงทุน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ติดตามและให้ความคิดเห็นและมุมมองในประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยและ ประเทศคู่แข่ง พร้อมจัดทำสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3) สามารถวิเคราะห์อุตสาหกรรม ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการเงิน
ของโครงการลงทุนและจัดทำรายงานภาวะการลงทุน
4) ประสานงานการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน
5) สนับสนุนและประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น จัดการประชุม
และทำรายงานประชุม เป็นต้น
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://boi.job.thai.com/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1