กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : --
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.dms.moph.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 11 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 55 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 118 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 51 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 71 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 207 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 181 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 236 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี )
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 356 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จฯ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 300 คน  
1 2