กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : --
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.dms.moph.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 8 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 407 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 349 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 578 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 339 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 509 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 970 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 560 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มงานตรวจสอบภายใน)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 573 คน  
1