กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint) 4) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 2) ความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ในระดับต้น รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และสามารถตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 3) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน

- สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://person.dopa.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 14 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอ่างทอง)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 51 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดศรีสะเกษ)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 22 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 63 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิจิตร)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 61 คน  
1 2