สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนยืราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
what are signs of hiv click aids hiv statistics
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ (กรณีเฉพาะผู้พิการ)
my husband cheated with a man go my boyfriend cheated on me quotes
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
husband watches wife cheat reasons why women cheat how to cheat with a married woman
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
โดยวิธี :
forced sex change stories click adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
drug coupon read lilly cialis coupon
ชื่อตำแหน่ง : นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
why husbands cheat want my wife to cheat catch a cheat
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
apps that spy on your phone spy calls apps for android best spy phone apps
my husband cheated with a man read my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated on me blog i cheated on my husband how do i fix it i want my husband to cheat
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
my husband cheated on me blog i cheated on my husband how do i fix it i want my husband to cheat
aunts sex stories ohiovalleyrestoration.com adult forum stories
how to cheat on my husband cheaters caught women who cheat
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม
reading sex stories survivingediscovery.com free readable adult stories
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ
my husband cheated on me blog survivingediscovery.com i want my husband to cheat
how to cheat husband open why do women cheat on husbands
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.moj.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1