กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 7,100 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1)ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2)รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3)ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4)รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1)ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2)ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3)ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ( 150 คะแนน)
1.1 งานสารบรรณ
- ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
- การรับ - ส่งหนังสือราชการ
- การเขียนหนังสือราชการ
- การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ
1.2 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
- ระเบียบการลา
- บำเหน็จ บำนาญราชการ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน ( 50 คะแนน)
- ความเป็นมาของกรมชลประทาน
- ภารกิจของกรมชลประทาน
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.rid.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 22 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 357 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 13 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 330 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 363 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 641 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างภาพ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 222 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 142 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 226 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1136 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 44 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 823 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 219 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 233 คน  
1 2 3