ค้นหางานราชการ
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 10 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 1 ชื่อตำแหน่ง
กระทรวงการต่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ชื่อตำแหน่ง