กรมพัฒนาที่ดิน 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมประชาสัมพันธ์ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
โรงพยาบาลปทุมธานี 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1 ชื่อตำแหน่ง