กรมทรัพย์สินทางปัญญา 12 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจ้าท่า 11 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 8 ชื่อตำแหน่ง
กรมชลประทาน 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมธนารักษ์ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 ชื่อตำแหน่ง