กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 6 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมบังคับคดี 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมหม่อนไหม 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการท่องเที่ยว 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง