กรมศิลปากร 23 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมประชาสัมพันธ์ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมการข้าว 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมป่าไม้ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงบประมาณ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ชื่อตำแหน่ง