กรมสุขภาพจิต 14 ชื่อตำแหน่ง
กรมการปกครอง 10 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ชื่อตำแหน่ง
กรมชลประทาน 8 ชื่อตำแหน่ง
กรมท่าอากาศยาน 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวง 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชื่อตำแหน่ง