สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวง 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง